Sportovní hala Žabeň

Sportovní hala Žabeň

Základní prostorové uspořádání haly a zázemí vychází z dále rozpracovaného zadání investora. Objekt jsme umístili na základě naší shody s předloženou analýzou investorem do jím navrhovaného místa, jelikož souhlasíme s tím, že za daných podmínek se jedná o nejvýhodnější místo.

Urbanismus
Urbanisticky objekt haly a jejího zázemí vhodně navazuje na stávající objekt školy a vytváří koncentrované uskupení hmoty v jednom pásu, který je obklopen volnými prostranstvími – zahradou a sportovišti. Jedná se tak o důležitý a příjemný přechod mezi objekty rodinných domů a objektem haly.

Hmotová koncepce
Hmotově je stavba rozčleněna do 3 částí – část sálů (možné školky), část zázemí a část haly. Toto hmotové rozdělení je navrženo tak, aby nová stavba pokorně navazovala na stávající školu. Tvarosloví střech a členění stavby bylo zvoleno ve stejném principu. Šikmá střecha nižšího objektu plynule navazuje na valbovou střechu školy, členění střechy sportovní haly pak má stavbu opticky snižovat.

Materiálové řešení
Pohledově je fasáda řešena jako dřevěný obklad. Na hale je pak fasáda navržena s proměnnou změnou orientace obkladu, který svým členěním dává vysoké hale menší – lidské měřítko.

Dispoziční řešení
Hlavní vstup do haly je navržen ze severovýchodu z přilehlého parkoviště. Zde se vstupuje přes zádveří do hlavní vstupní haly. Do této vstupní haly je zaústěn také krček vedoucí z budovy školy. Hlavní vstupní halu tvoří recepce/bar s posezením a schodiště pro diváky vedoucí do patra na tribunu.
Na hlavní halu navazuje hlavní komunikační chodba, ze které je vstup do jednotlivých šaten a místností. Zároveň se jedná o důležitý propojovací prvek mezi shromažďovacím prostorem před halou a prostorem atletického oválu – zahrady.
V objektu se šikmou střechu, který čelně navazuje na objekt základní školy, jsou navrženy dvě klubovny/víceúčelové sály. Tyto sály lze v případě potřeby v půdoryse naznačenými příčkami rozdělit a zrealizovat zde regulérní třídu mateřské školy o kapacitě 24 dětí.